... นักบวช ...

 

        หมวดนี้ทีมงานสร้างขึ้น เพื่อรวบรวมประวัติความเป็นมาและความจงรักภักดีต่อเทพเจ้าของนักบวชทางศาสนาฮินดู ไม่ว่าจะเป็นนักบวชในไศวะนิกาย, ไวณพนิกาย หรือ ศักตินิกาย ไว้เพื่อให้ได้ศึกษากันถึงวัตรปฎิบัติต่างๆ ของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง
            

นักบวชทางศาสนาฮินดู