... ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของไทยและอินเดีย ...

 

        หมวดนี้ทีมงานสร้างขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทั้งในประเทศไทยและอินเดีย งปฏิเสธไม่ได้ว่านอกเหนืิอจากเรื่องศาสนา อันเป็นเนื้อหาหลักที่ทางเว็บนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างสมาชิก ของเว็บแล้ว เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญและน่าสนใจไม่แพ้ กัน เพราะศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากศาสนานั้น เป็นสิ่งที่ควบคู่กันจนบางครั้งก็แยกจากกันไม่ออก โดยนอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งถือเป็นต้นทางของกระแสอารยธรรม ที่เผยแผ่ไปยังดินแดนต่างๆแล้ว ก็คงจะละเลยที่จะไม่พูดถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปลายทางที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศาสนา ตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมมาจากอินเดียไปไม่ได้ ดังปรากฏหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานในปัจจุบันหลากหลายอย่าง ทั้งความเชื่อทางศาสนา พิธีกรรม ศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาเพื่อทำความเข้าใจในความเป็นไทยและอินเดีย อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในมิติทางด้านศิลปะวัฒนธรรม

             ตามประเด็นทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยและอินเดียที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา พราหมณ์-ฮินดู ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาของศาสนิกชนชาวฮินดูของไทยและอินเดีย เรื่องราวทางด้านศิลปะ อาทิ จิตรกรรม, สถาปัตยกรรม, ประติมากรรม, ดนตรี, นาฏศิิลป์, ขนบธรรมเนียมประเพณี, พิธีกรรม ต่างๆที่น่าสนใจอันเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดูของทั้ง สองประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ อาหารการกินต่างๆของทั้งสองประเทศที่น่าสนใจ ฯลฯ

 

ศิลปวัฒนธรรม และ ประเพณีของไทยและอินเดีย