หมวดเทวสถาน คือ หมวดที่ทางทีมงานได้พยายามรวบรวมเอาสถานที่สักการะเทพเจ้าทางศาสนาฮินดู ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วัด, เทวาลัยสถาน, รวมไปจนถึงศาลเทพเจ้าที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพสักการะของคนทั้งในและนอกประเทศ เพื่อให้สะดวกแก่ผู้ต้องการไปสักการะตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ่ทั้งหลาย ซึ่งทางทีมงานจะค่อยๆ ทยอยอัพเดตให้เรื่อยๆ ครับ

... วัดและเทวสถานภายในประเทศ ...

... วัดและเทวสถานในต่างประเทศ ...